Podmínky smlouvy - ochrana řidičů od ŘEŠENÍ POKUT

PODMÍNKY

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zajištění zastupování klienta v řízení o přestupku podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, anebo v řízení o správním deliktu provozovatele vozidla ve smyslu ve smyslu § 125f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jestliže bylo takové řízení zahájeno, anebo bezprostředně hrozí v souvislosti s jednáním klienta; a to za podmínek stanovených touto smlouvou.

2. Zastoupení klienta podle odst. 1 bude vykonáváno výhradně advokátem ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zastoupení klienta podle této smlouvy bude zprostředkovatelem zajištěno jen v souvislosti se skutky, k jejichž spáchání mělo podle podkladů správních orgánů dojít na území České republiky, v souvislosti s řízením motorového vozidla o celkové hmotnosti nepřevyšující 3.500 kg a porušením povinnosti stanovené zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a za dobu trvání smluvního vztahu.

4. Předmětem této smlouvy není zajištění zastupování klienta v souvislosti s trestním řízením nebo s řízením o přestupku nebo jiném správním deliktu, ve kterém je klientovi kladeno za vinu jednání související s požitím alkoholu nebo jiné návykové látky, odmítnutí se podrobení vyšetření ke zjištění ovlivnění alkoholem či jinou návykovou látkou, řízení bez řidičského oprávnění nebo bez příslušné skupiny či podskupiny řidičského oprávnění nebo účasti na dopravní nehodě, nebo v řízení o přestupku, který měl být spáchán jednáním, které není zařazeno do bodového hodnocení ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

5. Odepřením plnění se rozumí, že zprostředkovatel právní zastoupení nezajistí nebo nezajistí financování pokračování právního zastoupení.

II. Povinnosti zprostředkovatele

1. Zprostředkovatel je povinen po dodání dokumentů ze strany klienta zajistit jeho právní zastoupení advokátem, kterého zvolí zprostředkovatel, a to ve lhůtě dvou pracovních dnů ode dne dodání podkladů ze strany klienta.

2. Zprostředkovatel je povinen hradit náklady právního zastoupení ve správním řízení, které je proti klientovi vedeno.

3. Zprostředkovatel je povinen zajistit poskytování informací o stavu řízení zastupujícím advokátem, a to prostřednictvím e-mailu. Zprostředkovatel není povinen poskytovat klientovi informace o stavu řízení telefonicky a klient není oprávněn takové poskytování informací po zprostředkovateli nebo po zastupujícím advokátovi požadovat. Zprostředkovatel je povinen zajistit, aby na veškeré dotazy klienta k probíhajícímu řízení bylo reagováno do 2 pracovních dní.

4. Zprostředkovatel je povinen uchovávat v tajnosti veškeré skutečnosti, které se v souvislosti s plněním smlouvy dozvěděl, zejména potom osobní údaje, které se zavazuje uchovávat a zpracovávat v souladu s platnými právními předpisy.

III. Povinnosti klienta

1. Klient je povinen řádně a včas uhradit odměnu zprostředkovateli.

2. Klient je povinen poskytovat zprostředkovateli a zastupujícímu advokátovi veškerou součinnost pro výkon právního zastoupení, a to zejména neprodleně, nejdéle však ve lhůtě 2 dní od doručení předávat veškeré písemnosti, které mu byly ze strany správních orgánů v souvislosti s daným řízením doručeny. Tyto písemnosti je klient povinen zasílat současně s obálkou, ve kterých byly doručeny, případně s datovým souborem umožňujícím zjistit doručení do datové schránky anebo e-mailu.

3. Klient je dále povinen zejména neprodleně, nejdéle však ve lhůtě 24 hodin od vyzvání zprostředkovatelem zaslat plnou moc znějící na advokáta, kterého určí zprostředkovatel. Do této lhůty se nezapočítávají dny pracovního klidu.

4. V případě porušení povinností v odst. 2 a 3 je zprostředkovatel oprávněn plnění smlouvy odepřít, zejména v případě, kdy prodlení v poskytnutí součinnosti klienta způsobí zvýšení nákladů právního zastoupení.

5. Veškeré dokumenty podle čl. IV je klient povinen zasílat elektronicky na e-mail uvedený v aktivačním mailu obdrženém po zaplacení služby. Zaslání dokumentů jiným způsobem nebo na jinou e-mailovou adresu, zejména na osobní adresy zaměstnanců a obchodních zástupců zprostředkovatele není považováno ve smyslu této smlouvy za poskytnutí součinnosti.

6. Náklady na předávání dokumentů podle odst. 2 a 3 nese klient.

7. Dále je klient povinen se zdržet jakéhokoliv zasahování do probíhajícího řízení, případně do činnosti správních orgánů před zahájením řízení. Zprostředkovatel je oprávněn v případě porušení této povinnosti ze strany klienta plnění z této smlouvy odepřít.

IV. Cena za zprostředkování a způsob její úhrady

1. Smluvní strany se dohodly na jednorázové odměně zprostředkovateli ve výši 4000,-Kč.

2. Odměnu za zprostředkování je možné uhradit převodem částky na účet zprostředkovatele, kdy platební instrukce sdělí klientovi zprostředkovatel.

V. Časová působnost smlouvy

1. Tato smlouva je platná a účinná okamžikem zaplacení odměny zprostředkovateli klientem, tj. předáním hotovosti anebo připsáním částky uvedené v čl. V na účet zprostředkovatele.

2. Tato smlouva je platná a účinná po dobu jednoho kalendářního roku ode dne zaplacení odměny zprostředkovateli.

VI. Další ujednání

1. Zprostředkovatel i advokát budou s klientem komunikovat zásadně prostřednictvím e-mailové adresy, kterou klient pro komunikaci určil. Zprostředkovatel a advokát jsou rovněž oprávněni komunikovat prostřednictvím e-mailu, kterým klient pro komunikaci se zprostředkovatelem nebo advokátem v minulosti použil.

2. V případě porušení ustanovení této smlouvy jsou obě smluvní strany oprávněny od smlouvy odstoupit. V případě, že tak učiní zprostředkovatel v důsledku porušení smlouvy klientem, není zprostředkovatel povinen vracet poskytnuté plnění.

3. Smluvní strany jsou oprávněny smluvní vztah ukončit i bez důvodu kdykoliv během jeho trvání. Jestliže tak učiní klient, nemá nárok na vrácení odměny zprostředkovateli, a to ani jeho alikvotní části. Jestliže tak učiní zprostředkovatel, je povinen vrátit klientovi alikvotní část uhrazené odměny zprostředkovateli.

4. Zprostředkovatel je oprávněn odepřít plnění a od této smlouvy odstoupit, jestliže je smluvní vztah klientem zjevně zneužíván k jinému účelu, než je zajištění adekvátní právní ochrany v oblasti přestupkového práva. Za takové zneužívání je považováno požadování zajištění právního zastoupení klienta častěji než dvakrát v období třiceti kalendářních dní.

5. Veškeré informace či dokumenty, které poskytovatel od klienta v souvislosti s čl. II této smlouvy odst. 1. obdrží, jsou považovány za důvěrné, poskytovatel je povinen s nimi nakládat tak, aby se nedostaly do dispozice nepovolaných osob s výjimkou advokáta. Bude-li nutno tyto informace použít či dokumenty předat třetí osobě k plnění povinností poskytovatele dle této smlouvy, je poskytovatel oprávněn tyto informace či dokumenty použít či předat. V rámci vzájemné komunikace advokát-poskytovatel-klient zbavují poskytovatel a klient advokáta jeho advokátní mlčenlivosti a žádné navzájem poskytované informace se mezi nimi nepovažují za důvěrné. Poskytovatel a klient se zavazují poskytovat advokátovi vyžádanou součinnost. K postupu dle tohoto odstavce tohoto článku této smlouvy dává klient poskytovateli a advokátovi výslovný souhlas.

6. Klient je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit v souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějAších předpisů (dále jen "občanský zákoník"). Klient úhradou odměny zprostředkovateli výslovně prohlašuje a potvrzuje přistoupením na tuto smlouvu, že byl v dostatečném předstihu před uzavřením této smlouvy poskytovatelem podrobně seznámen se svými právy a informacemi vyplývajícími z ustanovení § 1820 občanského zákoníku, a bylo mu v dostatečném předstihu před uzavřením této smlouvy poskytovatelem sděleno a vysvětleno právo na odstoupení od této smlouvy, podmínky, lhůta a postupy pro uplatnění tohoto práva a poučení o možnosti odstoupení od smlouvy.

7. Klient je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit do 14 kalendářních dnů od jejího uzavření, a to i bez udání důvodu. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od této smlouvy je nutné, aby klient o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informoval poskytovatele formou jednoznačného prokazatelného prohlášení, např. písemným oznámení o odstoupení doručeného poskytovateli.

8. Klient výslovně potvrzuje, že byl před uzavřením této smlouvy poučen poskytovatelem, že v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku, nemá právo odstoupit od této smlouvy v případě, že poskytovatel mu na základě jeho výslovného souhlasu poskytl dohodnuté plnění dle této smlouvy před uplynutím zákonem stanovené lhůty pro odstoupení od smlouvy.Nechci pokutu

Jak to funguje?

Pořád nechápete jak vám Řešení pokut může pomoct? Žádné pokuty a žádné body za dopravní přestupky za 4000,- Kč ročně. Naše úspěšnost je skoro 100%.

Více

Nejčastější dotazy

Jistě máte řadu nezodpovězených otázek, pokud odpovědi na ně zde nenaleznete, rádi vám je zodpovíme na telefonu 778 044 094 nebo na emailu info@reseni-pokut.cz

Více

Objednávka online

Rychlá a hlavně naprosto jednoduchá objednávka online. Získejte co nejdříve pojištění proti pokutám a jezděte v klidu a bez starostí.

Více
© 2018 ŘEŠENÍ POKUT - právní ochrana řidičů proti pokutám a bodovému systému - podmínky smlouvy